Jensen: Flere må i arbeid og flere må jobbe mer

Posted March 31st, 2017 by admin

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) legger hun fram Perspektivmeldingen 2017 fredag formiddag. Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.

– Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid, og at flere jobber mer. Her har vi et stort potensial, sier Siv Jensen.

Regnestykket går ikke opp

I meldingen legges det fram beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltakelsen til ulike grupper. 

En utfordring er at flere av oss blir eldre. Det er positivt at vi lever lenger, men regnestykket går på sikt ikke opp, sier Jensen.

Blant innvandrere og personer med redusert arbeidsevne må også arbeidsdeltakelsen økes. En annen utfordring er at en tredel av alle kvinner jobber deltid.

– Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen. Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.

Få innvandrere får jobb

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor. For befolkningen for øvrig var andelen 66,7 prosent.

SSB-tallene viser imidlertid store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. For innvandrere fra Afrika er 42,3 prosent i arbeid, mens andelen er 52 prosent for innvandrere fra asiatiske land.

Ifølge beregningene, som ligger til grunn for Perspektivmeldingen, ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge. 

Økningen i antall utførte timeverk ville vært på om lag 3,5 prosent.

Lav kompetanse

Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse, eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden:

– For å få flere til å delta i arbeidslivet, må vi sørge for å øke befolkningens kompetanse. Framover vil vi få et arbeidsliv med økte krav til omstilling. Da blir det viktig å fornye og øke kompetansen gjennom hele livet og yrkeskarrieren. Her har vi som land et godt utgangspunkt, med en godt utdannet befolkning, sier hun.

Finansdepartementet understreker at beregningene de presenterer kun er ment som en illustrasjon på å forsøke å tallfeste hvor store arbeidstilbudseffektene kan være. 

Det påpekes at eksemplene for de ulike gruppene er basert på strenge, og til dels urealistiske forutsetninger. Eksemplene er også overlappende, og kan derfor ikke summeres til en anslått totaleffekt.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>